เตรียมตัวเตรียมใจไปนอก-22

กรณีที่คุณสมรสกับสามีฝรั่งและตกลงกันว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดของสามีคุณก็ควรที่จะศึกษาถึงเมืองที่เขาอยู่ให้เข้าใจและเตรียมพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและสังคมเช่นเมืองที่ตั้งของบ้านเกิดสามีอยู่ตอนไหนของประเทศห่างจากเมืองหลวงมากไหมความเจริญอยู่ในระดับใดการเดินทางมีอะไรบ้างอากาศเป็นอย่างไรมีประเพณีวัฒนธรรมอย่างไรที่พิเศษๆที่เราจะต้องเตรียมรับมือบ้างไหม
เมื่อทราบถึงลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของเมืองที่คุณกำลังจะเดินทางไปอยู่เรียบร้อยแล้วคุณก็ยังไปไม่ได้หรอกค่ะคุณขาถ้าคุณยังไม่ได้ทำพาสปอร์ต(Passport)หรือหนังสือเดินทางและวีซ่า (Visa)ซึ่งก่อนอื่นดิฉันขออธิบายความหมายของคำว่าพาสปอร์ตให้คุณผู้อ่านเข้าใจพอสังเขปก่อนนะคะ

Passport หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตคือ

เอกสารสำคัญที่กองหนังสือเดินทางกระทรวงต่างประเทศ ออกให้กับประชาชนไทยที่จะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อใช้เป็นหลักฐานบันทึกข้อมูลบุคคลและประวัติการเข้าออกทั้งประเทศไทยและประเทศปลายทางออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทย ณ ต่างประเทศทั้ง86แห่ง

Visa วีซ่า
วีซ่าคือหลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศที่ทำเป็นรอยตราประทับหรือเป็นแผ่นกระดาษสติกเกอร์แปะไว้ในหนังสือเดินทางประเทศต่างๆทั่วโลกก็มีหลักการเดียวกันหมดว่าก่อนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางเข้าไปอีกประเทศหนึ่งประเทศใดก็จะต้องไปขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจากกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไปเสียก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็จะได้รับการประทับตราวีซ่าหรือแปะสติกเกอร์ที่เป็นวีซ่าให้ในหนังสือเดินทางสำหรับบางประเทศที่ได้ทำความตกลงไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างกันก็ได้ หรือบางประเทศอาจยกเว้นโดยการอนุญาตให้คนบางสัญชาติเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็ได้

ไปนอก,สามีฝรั่ง,Passport,Visa,วีซ่า-1