ภาพในโปร์ไฟล์แบบใดสวยสะดุดตาชายต่างชาติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเคล็ดลับนี้คุณจะนำมาใช้ให้ได้ผลนะค่ะเมือคุณมีรูปสวยแล้วต่อมาก็มาถึงการเขียนประวัติสำหรับใส่ในโปรไฟล์บ้างการเขียน Profile คือการเขียนข้อมูลส่วนตัวและเรื่องราวชีวิตของตัวคุณเองเพื่อบอกเล่าความเป็นคุณให้ชายต่างชาติผู้สนใจที่อยากจะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณแน่นอนว่าการเขียนประวัติที่ดีต้องเกิดจากเร่ืองราวชีวิตจริงของคุณซึ่งคงไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวคุณเองแต่การจะเขียนประวัติอย่างไรให้น่าสนใจเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้ว่าคุณควรเขียนเรื่องใดบ้างเพ่ือสร้างความประทับใจบางท่านอาจคิดว่าไม่เห็นต้องเป็นเร่ืองยุ่งยากเพียงการเขียนข้อมูลส่วนตัวและเรื่องราวชีวิตของตนลงในProfileแต่ขอให้คุณเช่ือเถอะค่ะว่ามีผู้หญิงหลายท่านต้องตกม้าตายตั้งแต่เร่ิมต้นเพราะการเขียนประวัติในProfileเน่ืองด้วยวัฒนธรรมทัศนคติการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันอีกทั้งประสบการณ์ด้านความรักท่ีต่างกันไปทําให้การเขียนประวัติลงในProfileเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสําคัญมากดังนั้นคุณจึงไม่ควรมองข้ามความสําคัญของการเขียนประวัติอย่าลืมว่าการเขียนประวัติใครๆก็เขียนได้แต่จะเขียนให้ชายต่างชาติเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องใช้เทคนิคท่ีเหนือช้ันขึ้นไปอีกค่ะถึงเวลาแล้วที่คุณต้องรู้ในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนเชิญมาเริ่มต้นไปทีละขั้นตอนพร้อมๆกับดิฉันกันเลยค่ะเตรียมพร้อมก่อนใครเมื่อต้องเขียนประวัติลงในProfileด้วยตัวเอง

1.ชื่อภาษาอังกฤษของคุณเองต้องรู้ตัวสะกดที่ถูกต้องและควรเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงซึ่งในสมัยนี้บัตรประชาชนจะเขียนชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษใต้ล่างชื่อและนามสกุลไทยของคุณทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะสะกดผิดเอาเป็นว่าเขียนตามนายทะเบียนกันเลยค่ะคุณผู้หญิงหลายท่านมีความกังวลใจว่าควรใช้ชื่อจริงหรือนามแฝงสําหรับสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการของเราขั้นแรกคุณจะพบกับข้ันตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้ของตัวคุณเองซ่ึงดิฉันขอแนะนําว่าคุณควรใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงไม่ควรใช้นามแฝงหรือใช้คำนําหน้าเพียงMiss หรือ Mrs.เพราะการใช้ชื่อจริงนามสกลุจริงจะบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือว่าคุณมีตัวตนอยู่จริงคุณเป็นคนเดียวกันกับภาพท่ีแสดงบนProfileและข้อมูลในของคุณนั้นสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งการใช้ช่ือจริงนามสกุลจริงจะช่วยให้การพบกันบนออนไลน์ระหว่างคุณกับชายต่างชาติเป็นไปอย่างราบรื่นฝ่ายชายก็ไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยว่าตนเองกําลังสานสัมพันธอ์ยู่กับใครกันแน่ประกอบกับการใช้ช่ือจริงนามสกุลจริงยังช่วยทําให้ดิฉันและทีมงานติดต่อคุณได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าคุณใช้นามแฝงทําการสมัครไว้เมื่อทีมงานโทรศัพท์ติดต่อกลับไปหาเพ่ือนัดเดทคุณก็อาจจะจํานามแฝงของตัวเองไม่ได้และปฎิเสธว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่ตัวคุณอย่าชะล่าใจว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นนะคะเพราะมันเคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วค่ะ

2. คุณต้องมี E-mail Address สําหรับใช้ใน Web Dating โดยเฉพาะสาเหตุท่ีคุณต้องมีE-mail Addressสําหรับใช้ใน Web Datingเพราะคุณไม่ควรใช้ E-mail Address เดียวกันกับท่ีคุณใช้ทํางานและเพื่อให้แยกแยะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นคุณควรกําหนด Web Datingท่ีมีอยู่ในใจแล้วให้ใช้ E-mail Addressต่อหน่ึง Web Datingและคุณควรจดบันทึกไว้ด้วยว่าคุณใช้ชื่อ E-mail Addressใดในแต่ละWeb Datingเพ่ือท่ีคุณจะจําได้ว่าคุณเจอชายฝรั่งคนแรกจากเว็บไซต์ใดและเจอชายฝรั่งอีกคนหน่ึงที่เว็บไซต์ใดเมื่อถึงเวลาเจอกับเขาจริงๆคุณจะได้ไม่งงว่าคุณเจอเขาจากเว็บไซต์ใดอันที่จริงดิฉันไมไ่ด้คิดจะเชียร์ให้คุณเป็นคนเจ้าชู้หรือไม่จริงใจนะคะแต่ในเบื้องต้นของการสร้าง Profile ลงบ นWeb Dating ต่างๆทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงยังไม่ได้ตัดสินใจคบกันอย่างจริงจังฝ่ายชายฝรั่งเองก็อาจวาง Profile ของเขาไว้บน Web Dating ต่างๆเช่นกันเพราะต่างฝ่ายต่างอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ตนเองได้ค้นหาคนท่ีใช่คนท่ีเหมาะกับตนเองมากที่สุดดังนั้นคุณจึงควรเปิดโอกาสให้ตนเองได้เลือกมากที่สุดและควรทําใจเอาไว้ว่าแม้คุณและเขาจะแชทกันรู้สึกดีต่อกันมากเพียงใดแต่น่ันก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายชายฝรั่งจะเลือกคุณเป็นแฟนหรือเป็นภรรยาของเขาโดยทันที่ตราบใดที่เขาและคุณยังไม่ตกลงปลงใจกันค่ะ