ข้อตกลงในการใช้บริการ

* ท่านได้อ่านและเข้าใจในการให้บริการของบริษัท มีทมีนาวแบงค็อค จำกัด และ มีทมีนาวเอเชีย ทุกขั้นตอนแล้ว(บริการทำวันนัดเพื่อให้ทั้งสมาชิกได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน)

* ท่านเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากบริษัท มีทมีนาวแบงค็อค จำกัด และ บริษัท มีทมีนาวเอเชีย ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดดีแล้ว ก่อนที่ท่านจะทำการชำระเงินค่าสมัคร ซึ่งหากว่าท่านต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกในภายหลังจากการชำระเงินค่าสมัคร บริษัทมีทมีนาวแบงค็อค จำกัด และ บริษัทมีทมีนาวเอเชีย ขอสงวนสิทธิ์จะไม่คืนเงินให้ท่าน เพราะถือว่าท่านได้ทำความเข้าใจและยืนยันการสมัครแล้ว* ทางบริษัท มีทมีนาวแบงค็อค จำกัด และ บริษัทมีทมีนาวเอเชีย จะดำเนินการจัดหาสถานที่ บริการรถรับ-ส่ง และทีมงานดูแลความสะดวก และความปลอดภัยให้กับทั้งคู่ การร่วมประเวณี หรือค้าประเวณี ในกรณีต่างๆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ อีกทั้งสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆกับทางบริษัทฯ รวมทั้งค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นและทางบริษัท มีทมีนาวแบงค็อค จำกัด และ บริษัท มีทมีนาวเอเชียถือว่าคุณทำผิดกฎของบริษัทขั้นร้ายแรง บริษัท มีทมีนาวแบงค็อค จำกัด และ บริษัท มีทมีนาวเอเชีย จะดำเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่มีการยอมความ

* การเรียกร้องขอความช่วยเหลือ (ขอเงินช่วยเหลือกับสมาชิกฝ่ายชายฝรั่ง) โดยอ้างค่าใช่จ่ายใดๆ ทางบริษัท มีทมีนาวแบงค็อค จำกัด จะถือว่าทำผิดกฎบริษัทฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ ที่จะปฏิเสธ หรือ ยกเลิก การเป็นสมาชิกสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

* ทางบริษัทจะไม่รับประกันว่าสมาชิกทุกคนจะต้องมีคู่สำหรับศึกษาการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัทได้

* หากทางบริษัทจัดกิจกรรมต่างๆขึ้น แต่ท่านไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินทดแทนได้

* หากในระยะเวลาที่เป็นสมาชิกท่านทำผิดกฎข้อตกลงของทางบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

ทางบริษัทฯสามารถดำเนินการต่างๆได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* ทางบริษัท มีทมีนาวแบงค็อค จำกัด ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินใดๆ นอกเหนือจากค่าสมัครสมาชิกเท่านั้น

* ทางบริษัท มีทมีนาวแบงค็อค จำกัด ไม่มีตัวแทนในการเรียกเก็บเงินและค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

* สมาชิกฝ่ายหญิงไม่สามารถนำรูปถ่ายและประวัติส่วนตัวของสมาชิกฝ่ายชายระดับแพลตินัม หรือสมาชิกฝ่ายชาย Dating Events ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่นได้

รายละเอียดบริษัท

บริษัท มีทมีนาวแบงค็อค จำกัด
บริษัท มีทมีนาวเอเชีย จำกัด

LINE: @meetmenowbangkok
LINE: meetfarangmen
Email: nathamon@meetmenowbangkok.com