ทําไมต้อง MeetFarangMen.com

ทําไมต้อง MeetFarangMen.com
1. ใน www.MeetFarangMen.com ทุกขั้นตอนของการสร้าง profile ที่สมบูรณ์ล้วนเข้าใจง่ายเพราะดิฉันได้อธิบายแต่ละขั้นตอนเป็นระบบเสียง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษกํากับไว้ด้วย เพื่อให้คุณเข้าใจลําดับการสร้าง profile ได้ง่ายขึ้น และอธิบายถึงเทคนิคที่ช่วยให้ profile ของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังน้ันคุณจึงไม่ต้องกังวลว่า profile ของคุณจะออกมาดีหรือไม่ เพราะดิฉันจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ในทุก ขั้นตอนค่ะ

2. ที่ www.MeetFarangMen.com เมื่อคุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้ของตัวคุณเองเสร็จเรียบร้อย บริษัทจะส่งลิงค์ไปที่ e-mail ของคุณ เพื่อให้คุณคลิ๊กท่ีลิงค์น้ัน เพื่อยืนยันอีกครั้ง หลังจากนั้นคุณจะเข้าใช้บริการ ที่ www.MeetFarangMen.com เมื่อไรก็ได้เพื่อสร้างรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของคุณโดยจะเป็นการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติ และความต้องการของคุณในขณะใช้บริการของ MeetFarangMen .com และคุณยังสามารถปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงรูปภาพ ตลอดจนประวัติของคุณให้ดีขึ้นในภายหลัง ได้อีก ไม่จํากัดจํานวนคร้ังค่ะ

3. www.MeetFarangMen.com นอกจากดิฉันจะได้สร้างระบบที่ช่วยให้คุณไม่ยุ่งยากต่อการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของคุณแล้ว หัวข้อสําหรับให้คุณกรอกประวัติส่วนตัวก็ล้วนเป็นหัวข้อ ท่ีเอื้อประโยชน์ให้แก่ตัวคุณได้มากท่ีสุด อาทิ

MY CONTACT INFO (รายละเอียดในการติดต่อ) เป็นการกรอกอีเมลล์แอดเดรส และเบอร์โทรศัพท์ สําหรับติดต่อคุณซึ่งข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บเป็นความลับภายในบริษัทสําหรับทําการติดต่อคุณเท่าน้ัน และจะไม่ถูกเผยแพร่เป็นอันขาด
I’M LOOKING FOR A MAN (เลือกระดับอายุผู้ชายที่คุณต้องการ)
MY ADDRESS INFO (รายละเอียดที่อยู่ของคุณ)
MY LANGUAGE INFO (ความสามารถในการใช้ภาษาของคุณ)

รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ จําพวก อายุ รูปลักษณ์ภายนอกของคุณ เช่น ส่วนสูง สีผิว สีนัยต์ตา เป็นต้น รวมถึงประวัติของคุณ ทัศนคติในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสร้าง profile ที่ดีที่สุดค่ะและเพื่อที่สมาชิกฝ่ายชายสามารถทราบได้ว่า คุณคือใคร และมีความน่าสนใจอย่างไร

การกรอกข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง จําเป็นต้องตรงความเป็นจริงทั้งหมด หรือไม่ เช่น เรื่องอายุ

ดิฉันมักพบว่า คุณผู้หญิงบางท่านกังวลเรื่องอายุของตน เนื่องจาก MeetFarangMen.com จะมีหัวข้อให้สมาชิกระบุ วัน เดือน ปี เกิด ของตน ถามว่าคุณผู้หญิงควรจะแอ๊บเด็กดีไหม เช่น จริงๆ คุณอายุ 40 ปี แล้วจะแอ๊บเป็น 35 – 36 ปี ดิฉันคิดว่าก็พอจะไหวไม่น่าเป็นห่วงค่ะ เพราะไม่ได้ต่างไปจากอายุจริง มากเท่าไรนัก อีกทั้งถ้าฝ่ายชายฝรั่งกําลังมองหาผู้หญิงไทยอายุ 18 – 35 ปี คุณจะได้ไม่หลุดโผไป หากคุณยังมีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีอยู่

เรื่องอายุนี้เป็นเรื่องที่คุยกันได้ในตอนหลัง ถ้าคุณไม่ได้บอกไปตามตรงในตอนแรก เพราะผู้หญิงบางคนแม้จะอายุมาก แต่เป็นเพียงตัวเลข เพราะการดูแลตัวเองที่ดี ทําให้รูปร่างหน้าตายังดูดีอยู่ หรือ แม้แต่ฝ่ายชายฝรั่งบางคน ในคร้ังแรกเขาก็ไม่ได้บอกอายุจริงเหมือนกัน แต่พอได้เริ่มแชท ทําความรู้จักกับฝ่ายหญิงกันไปสักระยะ ฝ่ายชายก็จะเร่ิมบอกอายุที่แท้จริง หรือแสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาในเรื่องอื่นๆ ออกมา คือ เขาเริ่มเปิดใจมากขึ้น ดังน้ัน คุณผู้หญิงต้องเตรียมใจไว้เหมือนกัน ว่าการเร่ิมต้นอ่าน profile โดยที่ยังไม่ได้เร่ิมทําความรู้จักกัน อาจจะยังไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงของฝ่ายชายฝรั่ง ในทางกลับกัน แม้แต่ ฝ่ายหญิงเอง การเขียน profile ในบางเรื่องยังอาจไม่แสดงข้อมูลที่แท้จริง หรือข้อมูลเชิงลึกออกไปด้วย เหมือนกัน

4. MY PRIVACY SETTINGS (จํากัดความเป็นส่วนตัว) ที่ MeetFarangMen.com เราให้ความ สําคัญในความเป็นส่วนตัวของสมาชิกทุกระดับ คุณจึงสามารถตั้งค่ากําหนดโชว์โปรไฟล์ และปรับเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาค่ะ ทําให้ profile ของคุณใน www.MeetFarangMen.com มีความ แตกต่างจากเว็บไซต์หาคู่อื่นๆ คือ คุณสามารถต้ังค่าความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งนั่นจะจํากัดกลุ่มคนที่สามารถ อ่านประวัติของคุณได้ คุณจะสามารถบล็อกได้ว่า คุณต้องการหรือไม่ต้องการให้ใครเห็น profile ของคุณ

My Profile Is Visible To The Following Female Members (โปรไฟล์จะปรากฏเฉพาะ สุภาพสตรี) ซึ่งมีให้เลือกได้ว่า
1. สุภาพสตรีไม่เห็นข้อมูลโปรไฟล์ของฉัน
2. สุภาพสตรีทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลโปรไฟล์ของฉัน
3. เลือกกลุ่มสุภาพสตรีที่สามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ของฉัน

ฉะน้ัน กับสมาชิกที่เป็นผู้หญิงด้วยกัน คุณสามารถเลือกได้ว่า ไม่อนุญาตให้พวกเธอเห็น profile ของคุณ หรือ ไม่อนุญาตให้พวกเธอเห็นระดับการเป็นสมาชิกของคุณ เพราะผู้หญิงแต่ละคนคงไม่อยากให้ หญิงอื่นเห็นข้อมูลของตนบนเว็บไซต์หาคู่แน่ๆ ค่ะ

อีกทั้งคุณยังเลือกได้อีกว่า profile ของคุณจะปรากฎต่อชายต่างชาติ ด้วยค่าความเป็นส่วนตัว แบบใด

My Profile Is Visible To The Following Male Members (โปรไฟล์จะปรากฏเฉพาะสุภาพบุรุษ) มีให้เลือกได้ดังนี้
1. ชายต่างชาติไม่เห็นข้อมูลโปรไฟล์ของฉัน
2. ชายต่างชาติทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลโปรไฟล์ของฉัน
3. เลือกกลุ่มชายต่างชาติที่สามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ของฉัน
–  สมาชิกชายต่างชาติแบบทดลองสามารถดูโปรไฟล์ของฉัน
–  สมาชิกชายต่างชาติระดับธรรมดาสามารถดูโปรไฟล์ของฉัน
–  สมาชิกชายต่างชาติระดับ Platinum สามารถดูโปรไฟล์ของฉัน
–  สมาชิกชายต่างชาติท่ีพร้อมเดทสามารถดูโปรไฟล์ของฉัน

และเมื่อคุณสามารถจํากัดความเป็นส่วนตัวได้ว่า จะแสดง profile ของคุณให้เฉพาะสมาชิก ฝ่ายชายระดับ Platinum เท่านั้น หรือโชว์ profile ของคุณให้ฝ่ายชายทุกระดับเห็นได้ เช่นเดียวกันค่ะ ฝ่ายชายฝรั่งก็สามารถจํากัดความเป็นส่วนตัวได้เหมือนกัน

ความพิเศษของ www.MeetFarangMen.com น้ี จะช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวให้คุณมากขึ้น บน Web Dating เพราะบางคร้ังคุณผู้หญิงก็ยังไม่อยากให้ฝ่ายชายฝรั่งเห็นตนขณะกําลังออนไลน์อยู่หรือต้องการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่การงาน หรือคุณผู้หญิงบางท่านกําลังอยู่ในช่วงของการหย่า จึงไม่อยากให้ใครเห็น profile ของตนบน Web Dating

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน ดิฉันขอแนะนําว่า คุณควรเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากที่สุดในการเรียนรู้ และ ทําความรู้จักกับชายชาวต่างชาติในทุกระดับ เพราะบางทีฝ่ายชายที่ดูดีอาจยังไม่ตัดสินใจขึ้นมาเป็น สมาชิกระดับ Platinum ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และชายฝรั่งกลุ่มน้ีมักจะไม่ลงรายละเอียดส่วนตัว ไว้มากนัก เช่น เรื่องหน้าที่การงาน ในความเป็นจริงเขาอาจจะเป็นวิศวกรเครื่องยนต์ แต่เขาอาจเขียนไว้ใน profile เพียงว่า ทํางานด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น เพราะพวกเขาต้องการศึกษาหญิงไทย หรือทดลองใช้ Web Dating สักระยะหนึ่งก่อน

5. My Profile Is Promoted To Potential Matches By Meet Me Now Bangkok (ข้อมูลส่วนตัว อยู่ในการส่งเสริมศักยภาพหาคู่ที่เหมาะสม และคู่ควรกับคุณ) ที่ www.MeetFarangMen.com เราตระหนักดีว่า การช่วยผลักดัน หรือส่งเสริมให้สมาชิกทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง ในทุกระดับสมาชิก ได้เป็นจุดสนใจ หรือเป็นที่น่าจับตามองของฝ่ายตรงข้ามน้ันสําคัญมากเพียงใด เพื่อให้สมาชิกได้บรรลุเป้าหมายของชีวิต คือ การได้พบรักกับคนที่ใช่ เราจึงได้ให้บริการนําประวัติของสมาชิกและภาพ จัดทําเป็น slideshows เพื่อให้สมาชิกท่านนั้นดูโดดเด่นมากขึ้น

หมายถึง หากคุณเป็นสมาชิกระดับระดับใดก็ตาม คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการเพิ่มความโดดเด่นให้กับ profile ของคุณมากยิ่งข้ึนหรือไม่ด้วยการทํา slideshows ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

–  ไม่ ฉันไม่ต้องการโชว์ข้อมูลโปรไฟล์ของฉันในส่วนของหน้าเว็บ
–  ได้ ข้อมูลโปรไฟล์ของฉันสามารถโชว์ เพื่อโปรโมทหาคู่ที่เหมาะสมกับฉัน
–  ได้ ข้อมูลโปรไฟล์ของฉันสามารถโชว์เฉพาะสมาชิกธรรมดา และ Platinum เพื่อโปรโมทหาคู่ที่เหมาะสมกับฉัน

เช่นเดียวกันค่ะ สมาชิกฝ่ายชายต่างชาติก็สามารถเลือกทําการโปรโมทได้เหมือนกัน ถึงแม้เขาจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกระดับ Platinum ซึ่งเขาจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า 1 สัปดาห์ หลังจากทําการโปรโมท ความนิยมในตัวเขาเพิ่มมากขึ้นทําให้เขารู้ทันทีว่า เขาจะเป็นสมาชิกระดับทดลองหรือระดับธรรมดา ไม่ได้แล้ว เขาต้องขึ้นเป็นระดับ Platinum ฝ่ายหญิงจะได้มีความมั่นใจที่จะคุยกับเขา

Line profile pic.jpg

สอบถามบริการ-ให้ติดต่อกลับ

ข้อมูลปลอดภัยมาตรฐาน SDN