บอกลาความโสดอันแสนโดดเดี่ยว


บทที่ 1 บอกลาความโสดอันแสนโดดเดี่ยว กับ MeetFarangMen.com
ถ้าคุณเบื่อหน่ายกับชีวิตที่โดดเด่ียว ผิดหวังกับความรักท่ีผ่านมา ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะเริ่มต้น ใหม่ กับใครสักคน คนที่ใช่ คนท่ีจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณ และถ้าความฝันของคุณ คือ การได้พบรัก ที่สุดแสนโรแมนติก กับชายชาวต่างชาติ แต่จนแล้วจนรอดคุณก็ไม่เคยเดินผ่านใครสักคน น่ันคงถึงเวลา แล้วที่คุณต้องใช้วิธีการหาคู่ผ่านเว็บไซต์ มันเป็นหนทางท่ีคุณจะได้พบเจอกับชายชาวต่างชาติ บนโลก ท่ีแคบลงทุกวัน กามเทพไม่ได้ทํางานแต่เฉพาะบนถนนหนทางเท่านั้น บ่อยครั้งท่ีท่านยังทํางานอยู่ในโลก ออนไลน์ด้วย
ส่ิงแรกที่ดิฉันอยากบอกคุณผู้หญิงที่กังวลว่า การหาคู่ผ่านเว็บไซต์เป็นเร่ืองที่ควรทํา หรือไม่
ดิฉันขอให้คุณสลัดความคิดกังวลนั้นออกไปจากหัวได้เลย โลกทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ การหาคู่ออนไลน์ ถือว่ากําลังเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบัน เพราะถือเป็นช่องทางใหม่ที่คุณจะได้ค้นหาคนท่ีใช่
“เอ๊ะ!!! แต่เด๋ียวก่อนฉันจะโดนหลอกหรือเปล่าท่ีผ่านมาลองคบผู้ชายตัวเป็นๆยังช้ําใจไม่หายแล้วในโลกออนไลน์ ไม่เห็นตัว ไม่เห็นตน จะไหวเหรอ”คุณผู้หญิงบางท่านอาจคิดเช่นนั้น
ข้อกังวลของคุณจะหมดไปด้วยการให้บริการของ MeetFarangMen.com เว็บไซต์หาคู่ท่ียินดี ต้อนรับคุณผู้หญิงหัวใจโสดทุกท่าน ที่กําลังเร่ิมต้นค้นหาชายฝร่ัง ผู้มีรักแท้ และมีคุณสมบัติตามที่คุณ ต้องการค่ะ ดิฉัน “ณฐมน แมดิสัน” จะคอยช่วยเหลือ และแนะนําคุณ ในทุกขั้นตอนของการเริ่มต้นค้นหา ใครสักคนที่ใช่ และดีพร้อม สําหรับคุณ
www.MeetFarangMen.com เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการจัดเดทระหว่างผู้หญิงไทยกับชายต่างชาติ จุดเริ่มต้นของการบริการอันสร้างสรรค์นี้ เร่ิมจากประสบการณ์ตรงของดิฉันเอง ท่ีผิดหวังในรักจากผู้ชาย ไทย จนในที่สุดดิฉันได้พบรักกับชายต่างชาติ ด้วยการแนะนําจากเพ่ือนรุ่นพี่ ที่เธอก็มีสามีเป็นชาวต่างชาติ เช่นกัน ปัจจุบันดิฉันอยู่กินฉันสามีภรรยากับชายต่างชาติคนน้ีค่ะ เขาเป็นชาวออสเตรเลีย ชื่อว่า ไมเคิล และเขาคือผู้ที่ให้โอกาสดิฉันในหลายๆ เรื่อง ผลักดันให้ดิฉันรู้จักนําศักยภาพทางความคิด และความ สามารถท่ีมีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ เร่ือง ทั้งด้านการใช้ชีวิต และการทํางาน อย่างไรก็ตาม การให้บริการจัดเดทของ www.MeetFarangMen.com ก็ไม่ได้เกิดจากการได้สามีฝร่ัง โดยตรงหรอกนะคะ แต่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เม่ือดิฉันและคุณไมเคิลได้แนะนําเพ่ือนของเราให้ได้รู้จักกัน—,

Line profile pic.jpg

สอบถามบริการ-ให้ติดต่อกลับ

ข้อมูลปลอดภัยมาตรฐาน SDN