ระดับสมาชิก MeetFarangMen.com

ด้วยขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกที่ไม่ซับซ้อน

ขั้นตอนง่ายๆ กับการสมัครสมาชิก MeetFarang Men.com มีดังนี้ค่ะ

1. มีอีเมลล์เป็นของตนเอง
2. ผู้สมัครเป็นหญิงไทยอายุ 20 ปี ข้ึนไป
3. สถานภาพโสด
4. สามารถติดต่อ สื่อสาร พูดคุย เป็นภาษาอังกฤษได้
5. เป็นผู้หญิงไทยที่จริงจังต่อการพบรักแท้กับชายต่างชาติ และไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้าประเวณีหรือทําสิ่งผิดกฎหมาย

เหตุที่ดิฉันต้องใส่ใจในเรื่องที่ว่า คุณต้องเป็นผู้หญิงไทยที่บรรลุนิติภาวะ จึงจะทําการสมัครสมาชิกกับทาง MeetFarangMen.com ได้ เพราะบางครั้งเคยมีเด็กหญิง หรือหญิงสาวที่กําลังศึกษาอยู่ ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะสมัครเข้ามาใช้บริการ เพื่อหาคู่ชายชาวต่างชาติ แต่พวกเธอเหล่านั้นก็ไม่สามารถใช้บริการ กับทาง MeetFarangMen.com ได้ค่ะ เพราะถือว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้

การที่ผู้หญิงสักคนหนึ่งต้องการใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนนั่นไม่ใช่เรื่องสนุกเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่หมายถึงว่า เธอต้องการเปลี่ยนสถานะของชีวิต ต้องการสร้างครอบครัวเป็นของตนเอง สิ่งเหล่านี้นอกจากความสุขระหว่างหญิงชาย ยังตามมาถึงความรับผิดชอบร่วมกันในอนาคต คือ การเปลี่ยนแปลง สถานะไปเป็นพ่อแม่ของลูกด้วยค่ะ ดังน้ัน เด็กหญิง หรือนักศึกษา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หน้าที่ของพวกเธอ คือ การศึกษาและการสะสมประสบการณ์ชีวิตจนกว่าจะมีวุฒิภาวะที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตคู่

Web Dating อื่นๆ หลายแห่ง มักจะไม่เข้มงวดในเรื่องวุฒิภาวะของสมาชิก ทําให้เราเห็นเด็กหญิง หรือหญิงสาว ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เข้าใช้บริการตามเว็บเหล่านั้นเป็นจํานวนมาก

ดิฉันจึงอยากจะเตือนภัยเด็กสาวท้ังหลายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าคุณอาจหลงกลตกเป็นเหยื่อ Web Dating ที่นําข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้หาเงิน หลอกลวงชายอื่น และคุณก็จะพลอยถูกตราหน้าไปด้วยว่า เป็นสาวนักหลอกลวง หรือเป็นหญิงค้าประเวณี โดยไม่ทันต้ังตัวเลยค่ะ

ที่ www.MeetFarangMen.com เมื่อคุณเริ่มสร้างบัญชีผู้ใช้ของตัวคุณเอง (สมัครสมาชิก) แม้ว่า

การระบุข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อจริง นามสกุลจริง ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด ฝ่ายชายต่างชาติ หรือบุคคลอื่น จะสามารถเห็นข้อมูลของคุณได้ แต่สําหรับ e–mail address ของคุณ จะถูกบันทึกเป็นความลับของบริษัท เท่านั้นค่ะ ฝ่ายชายหรือบุคคลอื่นจะไม่ล่วงรู้ถึง e–mail address ส่วนตัวของคุณ นอกจากคุณยินดี เปิดเผยต่อเขาค่ะ และในส่วนของเบอร์โทรศัพท์กับหมายเลขบัตรประชาชน ก็เป็นความลับเช่นกันค่ะ แต่สําหรับสมาชิกระดับทดลองใช้อาจยังไม่ต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนก็ได้ค่ะ เพียงใส่เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อไว้ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างทีมงานกับคุณ นอกเหนือจากการ ติดต่อกันทาง e–mail ค่ะ

Line profile pic.jpg

สอบถามบริการ-ให้ติดต่อกลับ

ข้อมูลปลอดภัยมาตรฐาน SDN